عرفان حبیب زاده

اولین دوره المپیاد کشوری ربات های جنگجو