عرفان حبیب زاده

طراحی وبسایت همایش ایده شو

  • انجمن مدیریت صنعتی دانشگاه یزد
  • 1398
  • idea20.ir

طراحی این وبسایت در زمان همایش به دست بنده بوده, اما وب سایت فعلی توسط من طراحی نشده, و صرفا به دلیل همکاری در گذشته تصویر گذاشته شده است.